63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

นโยบาย

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
นายวิทิต  ทองโสภิต


ข้าพเจ้า นายวิทิต ทองโสภิต นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้ทราบว่า ข้าพเจ้าจะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยจะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ ด้วยการใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ ตลอดทั้งวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

เพื่อให้เทศบาลตำบลเมืองเก่าเจริญก้าวหน้า ไปสู่เทศบาลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนก้าวสู่เมืองเก่ามิติใหม่ ข้าพเจ้ามีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการ 8 ด้านดังต่อไปนี้

1.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุน สร้างโอกาสการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยการส่งเสริมผลักดัน ประสาน และพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น แหล่งการค้าชุมชน ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน  เพื่อการกระจายรายได้แก่ประชาชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ รวมถึงการช่วยเหลือ เอื้ออาทรสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันของประชาชนในชุมชน

2.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนา ก่อสร้าง แก้ไข และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น พนังกั้นน้ำ ไฟฟ้าการเกษตร ไฟฟ้าแสงสว่าง ร่องระบายน้ำ ประปา ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง ให้ทันต่อตามความต้องการของประชาชน และรองรับการขยายตัวของเมือง

3.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์แพทย์เคหะชุมชนเพื่อให้ บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ทั่วถึง พัฒนาระบบการจัดการขยะและการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และจัดให้มีลานกีฬาประจำชุมชน

4.  นโยบายด้านการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึง การรักษาปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมให้มีการผลิต จำหน่าย และบริโภคผักปลอดสารพิษให้กว้างขวางครบวงจร

5.  นโยบายด้านการศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจนถึงปริญญาตรี สร้างแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์เด็กเล็ก ห้องเรียนพิเศษ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี เป็นต้น รวมถึงการจัดให้มีรถบริการเพื่อการไปทัศนะศึกษาหรืออบรมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี

6.  นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณะภัยให้มีประสิทธิภาพ เช่น เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม และติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่สาธารณะ เป็นต้น

7.  นโยบายด้านสังคม

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นสังคมอบอุ่น มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันและที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน โดยส่งเสริม อุดหนุน องค์กรภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อุดหนุนทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงการสืบสานประเพณีอันดีงามไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

8. นโยบายการบริหารราชการ

พัฒนาเทศบาลให้เป็นไปตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ ดังนี้

8.1 มีการวางแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับการทำงานของเทศบาล

8.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว

8.3 พัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างให้มีทัศนคติที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน มีความสามารถในการทำหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม

8.4 นำเทคโนโลยีสำหรับการบริหารและการจัดการมิติใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถมาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน

8.5 มีการปรับปรุงและแก้ไขเทศบัญญัติที่ล้าสมัยให้เหมาะสมและยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต

8.6 ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในระดับส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และนานาชาติ เพื่อนำมาซึ่งงาน งบประมาณในการพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า และทันต่อการขยายตัวของเมือง

8.7 พัฒนารูปแบบการจัดเก็บภาษีให้สะดวก ทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม


ตามที่ข้าพเจ้าได้แถลงมาโดยลำดับนั้น เป็นนโยบายหลักที่สำคัญซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน แต่การที่จะนำนโยบายที่ได้แถลงไว้ไปสู่การปฏิบัติ ให้สำเร็จผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า เป็นสังคมคุณภาพ การศึกษาทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล มุ่งสู่เมืองเก่ามิติใหม่นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าจะต้องขอความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม และแนะนำด้วยความเป็นกัลยาณมิตร จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง รวมทั้งพี่น้องประชาชนของตำบลเมืองเก่าทุกท่าน ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารจะมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เทศบาลตำบลเมืองเก่าของเราทุกคน เป็นเมืองเก่ามิติใหม่ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข และเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป….

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
443176
00289433
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
223
181
1254
4615
289433
IP: 54.156.86.61
เาลา: 2018-03-21 17:43:39